SNP 448/69, Ludanice, 038/5319 139

Obec Ludanice

dátum pridania: 16.10.14-11:08

Obec Ludanice leží v juhozápadnom regióne Slovenska, v oblasti stredné Ponitrie. Je jednou z väčších obcí v okrese Topoľčany, vzdialená 8 kilometrov od okresného mesta Topoľčany a 25 kilometrov od mesta Nitra.

Obec Ludanice - prvá písomná zmienka o obci

Starý pôvodný názov Ludaníc znel Ludan. Jedným z možných vysvetlení pôvodu názvu obce, resp. názvu v príbuznom tvare Ljudan (ľudský, ľudnatý) je poukazovanie na veľkú ľudnatú dedinu na ktorú sa zachovala z dávnych časov pamiatka práve v jej pomenovaní. V takomto prípade názov Ludan ako odvodenina od slova ľud má praslovanský pôvod. Vychádzajúc z toho, že starobylý miestny názov v tvare Ludan sa vyskytuje aj v iných slovenských regiónoch a je pravdepodobne staroslovienskeho pôvodu, tak jeho zachovanie do dnešných čias svedčí o nepretržitom osídlení oblasti súčasných Ludaníc minimálne od 9. storočia. Pod názvom Ludan nachádzame zmienku o obci aj v listine Nitrianskej kapituly z roku 1242, ktorá je prvou doloženou písomnou zmienkou o obci Ludanice v dokumentoch.

obec ludaniceobec ludanice

obec ludaniceobec ludanice

Obec Ludanice - symboly obce

Erb obce Ludanice má túto podobu: V modrom štíte vpravootočená striebarná, zlatovlasá, striebornoodetá a zaloto obutá žena, držiaca tri veľké zlaté klasy (3 klasy - symbolické spojenie motívu sv. Trojice - patrocínium obce, ktorá bola vyobrazená na najstaršej pečati Dolných Ludaníc pochádzajúcej z r. 1718).

obec ludanice

Vlajka obce Ludanice pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/9), žltej (1/9), modrej (2/9), bielej (1/9), modrej (2/9), žltej (1/9) a modrej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúca do tretiny listu vlajky.

Zástava obce Ludanice má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástav sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vtyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

obec ludanice

Obec Ludanice - demografia

Demografické údaje obce Ludanice k 3.1.2014:

obec ludanice

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia:

obec ludanice

Obec Ludanice - známi rodáci

Z obce Ludanice pochádza niekoľko viac či menej známych rodákov. Je dobré si pripomenúť tých, ktorí majú svoje korene v Ludaniciach a vo svojom životnom zameraní sa im podarilo presadiť do takej miery, že zanechali badateľnú stopu v niektorej z oblastí ľudskej činnosti. Obec Ludanice je s ich menom nerozlučne spojená. Samozrejme boli v dejinách obce aj iní, ktorí síce z Ludaníc nepochádzajú, ale prežili v nich časť svojho života. Svojim pôsobením ovplyvnili život ľudí v obci a obyvatelia na nich dodnes spomínajú. K známym rodákom patria: ThDr. Bohumil Kapusta (pápežský prelát), Helena Križanová - Brindzová (spisovateľka krátkych próz a veršovaných knižiek pre deti), JUDr. Bohumil Repík (sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu za Slovenskú republiku), Anton Gendiar (umelecký maskér slovenskej filmovej tvorby), Viktor Belányi (maliar, ktorý sa orientoval na krajinomaľbu a maľbu kvetinových zátiší), Vincent Krajčovič či Ján Košecký.

obec ludanice Helena Križanová - Brindzová

Obec Ludanice - samospráva

Starostkou obce Ludanice je Mgr. Ľubica Petráková, zástupcom starostky je Bc. Ivan Žák. Hlavným kontrolórom obce je Ing. Ernest Barát.

Obec Ludanice - kultúra a vybavenosť obce

V obci sa nachádza knižnica, kultúrny dom s kinom a tanečnou sálou, Klub mládeže/obecná posilňovňa, obec vydáva Obecné noviny, pôsobí tu všeobecný i detský lekár, pre občanov je k dispozícii aj lekáreň. Zo služieb sa v obci nachádza už niekoľko rokov Pošta so službami poštovej banky pre obce Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Mýtna Nová Ves. V obci pôsobí aj obecný futbalový klub, pričom v obci sa nachádza aj športové ihrisko s umelou trávou (k dispozícií sú aj siete na tenis a volejbal, nohejbal).

obec ludaniceobec ludanice

Obec Ludanice nezabúda na svojich obyvateľov a žije bohatým kultúrnym životom. Počas celého roka sa konajú rôzne podujatia, ako napr. Karneval, Mikuláš, Stavanie mája, Deň matiek, Privítanie nových občanov, Úcta k starším, Vianoce, Hody, športové podujatia a turnaje (nohejbal, futbal, mariáš, stolný tenis...), ktoré slúžia k tomu, aby sa občania mohli spolu stretávať, zbližovať sa a stráviť spolu pár krásnych chvíľ.

obec ludaniceobec ludanice

obec ludaniceobec ludanice

Obec Ludanice sa môže pochváliť aj spevácko-dramatickou skupinou Seniorské Srdce, ktorá pôsobí pri ZO JDS v Ludaniciach. Účikovali doma na rôznych kultúrnych podujatiach, ale skupina je známa aj za hranicami okresu, kde obce Ludanice dôstojne reprezentujú. Najväčším úspechom skupiny bola účasť na celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych skupín v Bratislave.

obec ludanice

K obci Ludanice neodmysliteľne patrí aj dychová hudba Ludančanka, ktorá bola založená už v roku 1970. Za tieto dlhé roky účinkovala na rôznych podujatiach: jubileá občanov, výročné schôdze JRD, svadby, krsty, rôzne politické slávnosti, festivaly, obecné slávnosti, chrámové akcie, pohreby, zábavy a ďalšie.

obec ludanice

Obec Ludanice - kultúrne pamiatky

V obci Ludanice sa nachádzajú 3 vzácne kultúrne pamiatky:

  • Socha sv. Donáta

  • Socha sv. Jána Nepomuckého

  • Kostol Najsvätejšej Trojice

Socha sv. Donáta je umiestnená v ľavej časti od vchodu do cintorína na peknom priestrannom mieste. Patrí k Ludaniciam viac ako 250 rokov. Pochádza z 1. polovice 18. storočia a postaviť ju dal Jozef Erdödy a jeho manželka, ktorí významným spôsobom podporovali náboženský život obce. Táto kamenná socha na vyvýšenom podstavci prícestného stĺpa pôvodne stála na križovatke ciest, odkiaľ bola presťahovaná a dnes stojí na svojom mieste v areáli ludanického cintorína. Latinský nápis obsahuje prosbu ku sv. Donátovi, aby obyvateľov ochraňoval od blesku, moru, ľadovca a ohňa.

obec ludanice

Socha sv. Jána Nepomuckého pôvodne stála za vodou pri Panskom potoku. V súčasnosti historická pamiatka socha sv. Jána Nepomuckého podobne ako socha sv. Donáta stojí na miestnom cintoríne. Je osadená na vyvýšenom podstavci úplne v pravej časti hneď za ohradou cintorína.

obec ludanice

Kostol Najsvätejšej Trojice je dominantou obce Ludanice. Kostol Najsvätejšej Trojice je rímsko-katolícky farský kostol. V roku 1752-1761 prešiel rozsiahlou prestavbou a modernizáciou. Prestavba bola financovaná vtedajšou majiteľkou panstva Ludanice Máriou Teréziou Beréni, vdovou po Jozefovi Erdödym a z prostriedkov, ktoré obetovali farníci. Zatiaľ posledná, 10 ročná rekonštrukcia kostola bola ukončená v roku 2010.

obec ludanice

Farnosť Ludanice bola v minulosti nerozlučne spojená s týmto kostolom alebo s jeho predchodcami, ktorí stáli po stáročia na tomto mieste. Práve kostol bol stredobodom náboženského života ako samotnej obce, tak aj okolitých obcí, ktoré do farnosti patrili a nie je to inak ani v súčasnej dobe. Do farnosti patria tieto obce: Ludanice, Ludanice časť Mýtna Nová Ves, Dvorany nad Nitrou a Kamanová.

obec ludanice

Obec Ludanice - školstvo

Základnú školu s materskou školou nájdete v Ludaniciach na Hviezdoslavovej ulici. Súčasná budova základnej školy bola postavená v roku 1964 a dnes je zrekonštruovaná.

obec ludanice

Školu navštevuje 231 žiakov, ktorí pracujú pod vedením 18 pedagogických zamestnancov. Na škole pracujú dve oddelenia ŠKD. Cez profesionálov škola plní každým dňom nielen výchovno-vzdelávacie poslanie, ale aj napĺňanie záujmov žiakov. V procese vyučovania využíva škola 15 učební, z toho 4 odborné, ďalej aj veľký športový areál (atletická dráha, malé a veľké asfaltové ihrisko, doskočisko, sektor na vrh guľou). K škole patrí aj materská škola. Viac informácii o Základnej škole s materskou školou v Ludaniciach nájdete na: www.zsludanice.edu.sk.

obec ludaniceobec ludanice

Na oslave 50. výročia ZŠ s MŠ Ludanice to vyzeralo takto:

Obec Ludanice - spoločenské organizácie

V obci pôsobí niekoľko spoločenských organizácii:

  • Slovenský orol

  • Jednota dôchodcov

  • Poľovnícke združenie Ponitran

  • Dobrovoľný požiarny zbor Mýtna Nová Ves

Slovenský orol je samostatným dobrovoľným a nepolitickým občianskym združením dospelých, detí a mládeže bez vekového obmedzenia, zameraným na telovýchovu, športovú a turistickú činnosť doplnenú o kultúru, osvetovú činnosť s dôrazom na kresťanskú orientáciu, tradície sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Gorazda.

obec ludanice

Združenie organizuje cyklopúte, futbal na malé bránky, basketbalové zápasy, nohejbalové turnaje, každoročne organizujú výlet s kresťanským námetom, letný tábor pre deti a mládež a okrem už spomenutej športovej a kultúrnej činnosti sa zapájajú aj do prác pri skrášľovaní priestorov farského kostola v rámci slávenia rôznych sviatkov v roku.

obec ludanice

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Ludanice patrí medzi najväčšie v okrese. Zapájajú sa do každej akcie, ktorú obec organizuje. ZO je známa tým, že každoročne usporiadava výstavu, či už samostatne vo svojom klube, alebo v spolupráci s miestnou ZŠ, či so základnou organizáciou Zdravotne a telesne postihnutých v Ludaniciach. Okrem toho za dotáciu, ktorou organizácii obec každoročne prispieva, môžu si seniori upevniť svoje zdravie návštevou termálnych kúpalísk a aj kultúrne sa vyžiť návštevou divadelných predstavení. Seniori sa vzdelávajú aj vďaka rôznym prednáškovýcm akciám, kurzom či školeniam, ktorých sa zúčastňujú. Za túto pestrú činnosť bola ZO JDS v Ludaniciach viackrát odmenená diplomom, či vecnými darmi.

obec ludanice

Poľovnícke združenie Ponitran bolo založené v r. 1970. Územie poľovného revíru sa nachádza v okrese Topoľčany v severnej časti Nitrianskeho kraja. Tvoria ho katastrálne územia obcí Chrabrany, Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Mýtna nová Ves, Kamanová. Združenie PZ Ponitran má v súčasnosti 40 členov. Členovia sa podieľajú na zveľaďovaní a starostlivosti o revír a zver v ňom žijúcu. Viac informácii o PZ Ponitran nájdete na: www.pzponitran.sk.

obec ludanice

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Sv. Urbana a zároveň Obecný hasičský zbor (OHZ) Ludanice je občianske združenie zamerané na ochranu ľudí a majetku pred požiarom a záplavami. Povinnosťou každej obce, ktorá má nad 500 obyvateľov je zriadiť obecný hasičský zbor, ktorým v našej obci je DHZ Sv. Urbana Mýtna Nová Ves. Okrem účasti na súťažiach sa DHZ zapája do protipovodňovej ochrany obce, čistení obce od odpadkov, práce s mládežou a stará sa o hasičskú výzbroj DHZ, ktorú rekonštruuje, udržiava a rozširuje.

obec ludaniceobec ludanice

Obec Ludanice - Mýtna Nová Ves (miestna časť obce)

Súčasťou obce Ludanice je Mýtna Nová Ves. Nachádza sa tu historická zvonica, pomník padlých v SNP alebo socha sv. Floriána.

obec ludaniceobec ludanice

obec ludanice

 

Obec Ludanice

Obecný úrad Ludanice

SNP 448/69, 956 11 Ludanice

Tel.: 038/5319 139
Fax: 038/5319 125

E-mail: obecludanice@obecludanice.sk
www.obecludanice.sk 

 


Media galéria