Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany - správne sa rozhodni!

dátum: 15.08.22-17:02

Ak máte vzťah k prírode, k farmárčeniu, ale aj k strojom, ich diagnostike a opravám, k počítačom a programovaniu, tak sme pre Vás tou správnou voľbou!

Správne sa  rozhodni!


Predovšetkým rodičia a samozrejme aj ich deti si uvedomujú vážnosť voľby, rozhodnutia, ktoré ovplyvní celé ich životné a predovšetkým profesijné smerovanie. Základným faktorom rozhodnutia bývajú záujmy, schopnosti uchádzača, ale v súčasnej neľahkej situácii aj samotné možnosti uplatnenia absolventa na trhu práce. Ak máte vzťah k prírode, k farmárčeniu, ale aj k strojom, ich diagnostike a opravám, k počítačom a programovaniu, tak sme pre Vás tou správnou voľbou!


Profil školy
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany má viac ako 50-ročnú tradíciu. Prešla niekoľkými transformáciami, ktoré sa týkali predovšetkým názvu. Zostali sme verní poľnohospodárskym odborom, ale  pribudli nám aj odbory technického charakteru. Poskytujeme žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v troch trojročných učebných odboroch  a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore. Absolventi trojročných učebných odborov si môžu rozšíriť vzdelanie v nadstavbovom štúdiu.
Nezastupiteľné miesto pri výchove a vzdelávaní má spolupráca s rôznymi organizáciami, ale hlavne s firmami pri zabezpečovaní praxe našich žiakov, nielen v rámci duálneho systému vzdelávania.


Veľký význam majú aktivity, ktoré sa konajú mimo školského vyučovania. Ak situácia a podmienky sú priaznivé, žiaci majú možnosť zúčastňovať sa odborných súťaží a výstav, športových a kultúrnych akcií. Zapojili sme sa do projektu Erasmus plus a rozvíjame spoluprácu s partnerskou školou Zemědělská akademie v Humpolci. Tradíciu majú dni otvorených dverí, ktoré organizujeme v spolupráci s našimi firemnými partnermi.


stredná odborná škola agrotechnická primacky 2020/2021


Aké študijné a učebné odbory Vám ponúkame? Nech sa páči!


4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo
4 - ročné štúdium  ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.
Absolvent je kvalifikovaný pracovník pre technicko - hospodársku a riadiacu činnosť v podnikoch, pre vedenie malých a stredných podnikov a samostatné podnikanie.
Štúdium je zamerané na:

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany agropodnikanieStredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor agropodnikanie pestovatelstvo

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany agropodnikanieStredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor agropodnikanie pestovatelstvo


  
4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
4 - ročné štúdium  ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.
Absolvent je kvalifikovaný pracovník pre technicko - hospodársku a riadiacu činnosť v podnikoch, pre vedenie malých a stredných podnikov a samostatné podnikanie.
Štúdium je zamerané na:


Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany agropodnikanie farmarstvo

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor agropodnikanie farmarstvo


2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania.
Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách, ktoré majú osvedčenie:
Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Topoľčany, ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, BeShapeTech k.s., Krušovce

Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník,  schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach,  dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia,  schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy, dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu.

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany programator obrabacich a zvaracich strojov a zariadeni

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor programator obrabacich a zvaracich strojov a zariadeni     
4336 M 02 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba
Je určený na vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre odvetvie veterinárnych činností a služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny.
Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny vykonávať činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách.
        Uplatnenie absolventa:

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna službaStredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna službaStredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba


4211 M 26 Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba
4 - ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou
Absolvent vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru, pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať.
Môže pokračovať v štúdiu na VŠ napr. krajinné inžinierstvo.
 


Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba


  
2423 H nástrojár
3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu.
Absolvent ovláda:

 

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor nástrojárStredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor nástrojár

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany nástrojár

 4524 H agromechanizátor, opravár

3 - ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Odbor je zaradený do duálneho systému vzdelávania.
Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).
Absolvent má možnosť získať zváračské oprávnenie platné i v krajinách EÚ.
Absolvent môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu.
Zmluvné  firmy v rámci DSV:
 

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany agromechanizátor, opravárStredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor agromechanizátor, opravár

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor agromechanizátor, opravár

4571 H záhradník
Absolvent 3 - ročného učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ošetrovaní a zbere záhradníckych plodín, množenie, výsadbu, ošetrovanie, hnojenie a ochranu pred škodlivými činiteľmi záhradníckych plodín pestovaných pod sklom, fóliou a vo voľnej pôde, sadové úpravy a ich údržbu, vykonávať práce pri pestovaní kvetov, okrasných a ovocných drevín, výsadbe, ošetrovaní, údržbe zelene, zhotovovaní viazacích výrobkov, realizácii parkových úprav, chovať včely rôznymi spôsobmi, vykonávať práce pri výrobe, získavaní a spracovaní včelích produktov a hrozna.

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany zahradnik

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor zahradnik


4572 F poľnohospodárska výroba

2 - ročný učebný odbor pre chlapcov i dievčatá, ktorí ukončili nižší ako deviaty ročník. Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci pre vykonávanie jednoduchých činností v poľnohospodárskej výrobe a pomocných prác pri údržbe a opravách poľnohospodárskej techniky.

 

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany poľnohospodárska výroba

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor poľnohospodárska výroba

4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
2 – ročné nadstavbové štúdium určené pre absolventov učebných odborov skupiny 45. Po ukončení prípravy je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti tradičného a ekologického poľnohospodárstva ako aj riadiace, odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva. 

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva


2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2-ročné nadstavbové štúdium určené pre absolventov učebných odborov skupiny 24.
Po ukončení prípravy sú schopní uplatniť sa pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe, strojov a zariadení, mechanizačných prostriedkov, v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.
Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany obrábanie materiálov

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany odbor obrábanie materiálovVyuži skvelú príležitosť a staň sa naším žiakom!
 

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany 

Tovarnícka 1632, Topoľčany 

Tel.: 038/53 22 560

E-mail: sekretariat@sosagro.sk

www.sosagro.sk