TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018 - Móda, krása | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Móda, krása v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018

dátum pridania: 16.04.18-12:03

Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018

Literárna forma:

I. poézia
II. próza

Vekové kategórie:

A. autori do 15 rokov
B. autori od 16 do 25 rokov
C. autori od 26 rokov

Podmienky súťaže:
Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v troch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany
(s označením obálky Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ).

Rozsah prác:
POÉZIA: ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov,
PRÓZA: jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami).

Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol.
Práce, ktoré nebudú zaslané elektronicky aj poštou v troch vyhotoveniach, s požadovanými údajmi, nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže: 15. júl 2018

Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.
V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a Cena literárneho klubu TakSi Topoľčany.
Súťažné práce sa nevracajú. Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.
Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác.
Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci september 2018. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori.
 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok