SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRA

dátum pridania: 10.01.20-10:47

TVOJA ŠKOLA !!!

HISTÓRIA

Elokované pracovisko Nitra Súkromnej spojenej školy v Štúrove bolo zriadené školským rokom 2011/2012. V prvom roku pôsobenia bola otvorená 1 trieda s počtom žiakov 15. V súčasnosti u nás študujú žiaci v piatich ročníkoch denného štúdia.

LOKALITA

Elokované pracovisko /EP/ sa nachádza v príjemnom prostredí v centre Nitry v zadnom trakte budovy VBC. Priestory EP sú obnovené, vybavené IT, zabezpečujú študentom nerušenú a kvalitnú výuku. Nie sme škola masového typu, študentom sa snažíme vytvoriť rodinnú atmosféru, čo nám potvrdila nejedna návšteva alebo rodič.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V EP Súkromnej spojenej školy Štúrovo majú uchádzači o štúdium možnosť študovať odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Tento 5-ročný študijný odbor je zameraný na odborné ekonomické vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku.


CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium je zameraný na odborné ekonomické vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku. Okrem všeobecno-vzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka žiakom rozsiahle štúdium anglického jazyka a bilingválne (dvojjazyčné)  vzdelávanie odborných predmetov.

Tento študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej správe a územnej samospráve.

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využívať v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRASÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRA

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRA

Absolvent ovláda dva cudzie jazyky slovom a písmom, vie plynulo komunikovať v bežnom spoločenskom, hospodárskom a obchodnom styku. Má rozšírené vedomosti z reálií anglicky hovoriacich krajín. Absolvent ovláda odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom jazyku, čo mu umožňuje uplatniť sa vo firmách so zahraničnou účasťou, pracovať v krajinách EÚ a študovať na vysokých školách v anglicky hovoriacich krajinách.

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRA

STRATÉGIA VYUČOVANIA

Stratégia vyučovania v tomto študijnom odbore umožňuje žiakom získať široké a komplexné vzdelanie vo všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch v slovenskom jazyku a osvojiť si odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom jazyku na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná hlavne na oblasť podnikovej ekonomiky, účtovníctva, marketingu a základov makroekonómie.

Výchova a vzdelávanie v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium zahŕňa teoretické vyučovanie a súvislú odbornú prax. V prvom ročníku je vyučovanie orientované na ovládanie anglického jazyka (20 hodín týždenne), t. j. 60% vyučovacieho času predstavuje štúdium anglického jazyka, gramatiky, konverzácie a všeobecnej jazykovej prípravy. Zostatok tvoria všeobecno-vzdelávacie predmety. V nasledujúcich ročníkoch pribúdajú odborné ekonomické predmety (vybrané ekonomické predmety aj v anglickom jazyku). Dvakrát ročne, na konci jednotlivých klasifikačných období sa realizuje testovanie žiakov (preverovanie vedomostí za uplynulé obdobie).

VYUČOVACIE PREDMETY

Všeobecno – vzdelávacie predmety
slovenský jazyk a literatúraanglický jazyk
ruský / španielsky jazykmatematika
občianska náukadejepis
etická / náboženská výchovabiológia
ekológiatelesná a športová výchova
Povinné odborné predmety
podniková ekonomikapodniková ekonomika v AJ
účtovníctvopraktikum z účtovníctva
tovaroznalectvoprávna náuka
písomná a elektronická komunikáciapísomná a elektronická komunikácia v AJ
hospodárska geografiaspoločenská komunikácia
marketingmarketing v AJ
aplikovaná informatikaekonomické cvičenia
úvod do makroekonómieodborná prax
Voliteľné odborné predmety
aplikovaná ekonómiamanažment
daňová sústavabankovníctvo
odborná jazyková prípravatvorba projektov


ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019:

1.Vianočný dobročinný bazár v Nitre - organizovali naši žiaci spoločne so študentmi Katedry politológie UKF

2. Angličtinár roka /Best in English/ - naša žiačka sa umiestnila na 78. mieste v rámci Slovenskej republiky

3. Súťaž "Spracovanie informácií na počítači" - krajské kolo - 1. miesto

4. Súťaž  "Spracovanie informácií na počítači" - celoštátne finále - 1. miesto

5. Súťaž INTERSTENO – svetový šampionát v spracovaní informácií na počítači v Cagliari /ITA/ - 6. miesto

6. Olympiáda z anglického jazyka na úrovni 2C1 - krajské kolo - 1. miesto

7. Olympiáda z anglického jazyka na úrovni 2C1 - celoštátne finále – úspešný riešiteľ

8. Divadelný festival v Nitre - vystúpenie v anglickom, ruskom a španielskom jazyku

9. Účasť na Veľtrhu študentských spoločností Junior Achievement Slovensko v Bratislave

10. Majstrovstvá okresu v atletike – beh na 3000 m – 1. miesto

11. Majstrovstvá okresu v atletike – beh na 400 m – 2. miesto


PRIJÍMACIE KONANIE

O prijatie na školu sa môže uchádzať absolvent základnej školy tak, že so svojím zákonným zástupcom vyplní predpísanú prihlášku na štúdium na SŠ a odovzdá ju výchovnému poradcovi na príslušnej základnej škole do 8. apríla 2021. Talentové skúšky z anglického jazyka sa uskutočnia začiatkom mája 2021. (bližšie informácie na www stránke školy)

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRA

DOSŤ BOLO FORMALÍT !!!

Čo ťa vlastne na našej škole čaká? Nudiť sa určite nebudeš. Popri štúdiu sa môžeš zúčastniť rôznych jazykových olympiád (olympiáda z anglického a slovenského jazyka), recitačných súťaží v slovenskom (Hviezdoslavov Kubín) i v anglickom jazyku (Jazykový kvet), vedomostných kvízov (Mladý Európan), športových (futsal, floorbal, hádzaná, basketbal, silové športy) a iných súťaží.

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRA

kam na strednu skolu v nitre

 

Môžeš sa stať súčasťou tímu mladých novinárov a spolupodieľať sa na tvorbe školského časopisu FABIZ. Máš blízko k divadlu? To je super! Každoročne sa zúčastňujeme podujatia Divadelná Nitra, kde pod vedením učiteľov cudzích jazykov vystupujú naši študenti vo vlastných cudzojazyčných divadelných predstaveniach.


Dôraz kladieme nielen na teóriu, ale aj na praktické skúsenosti. Organizujeme rôzne odborné exkurzie do výrobných podnikov, finančných inštitúcií, výstav alebo veľtrhov.
Ak máš teda chuť učiť sa, rozvíjať sa a získavať užitočné poznatky – si na tej správnej adrese !!!

spojena skola nitra

Deň otvorených dverí sa tento rok neuskutoční.


SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRAspojena skola primacky na strednu skolu

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO - ELOKOVANÉ PRACOVISKO NITRAspojena stredna odborna skola nitra studium

ADRESA PRE PODANIE PRIHLÁŠOK:

Súkromná spojená škola, o. z. Súkromná obchodná akadémia Ul. Sv. Štefana 36, 943 01 Štúrovo
 

 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Súkromná spojená škola

Sv. Štefana 36, 943 01  Štúrovo

 

Súkromná obchodná akadémia - EP SSŠ Štúrovo

Štúrova 22, 949 01  Nitra

 

TELEFÓN

036/7511290 (Štúrovo)
037/6425064 (Nitra)

www.sss-sturovo.edupage.org

Nájdete nás aj na Facebooku.
 poslať článok mailom  vytlačiť článok