Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie ml - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

dátum pridania: 16.12.20-13:45

Hľadáte profesiu, ktorá je na trhu práce žiadaná a dobre finančne ohodnotená? Pozrite si širokú ponuku odborov zameraných na stavebníctvo, ktoré ponúka Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre.

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 sa nachádza na ľavom brehu rieky Nitry v meste pod Zoborom. Vzdelávanie v oblasti stavebníctva poskytuje už od roku 1949 a jej história je spätá s národným podnikom Pozemné stavby Nitra.
Škola pokračuje v tradícii prípravy kvalifikovaných odborníkov v stavebných profesiách, ktoré patria v súčasnej dobe na trhu práce medzi nedostatkové odbory. Od roku 2014 naša škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

soš nábrežie mládeže nitra

centrum odborneho vzdelavania stavebnicto nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre ponúka uchádzačom bohatý výber odborov, v ktorom nájdete štvorročné študijné odbory, trojročné a dvojročné učebné odbory, ale aj dvojročné nadstavbové odbory. Hlavným cieľom našej školy je kvalitne pripraviť žiakov pre potreby trhu práce. Snažíme o prepojenie teórie s praxou, praktickú prípravu žiakov zabezpečujeme na pracoviskách v stavebných firmách.

soš nitra

studijne odbory stredna odborna skola stavebna nitra

Študijné odbory: štvorročné

Absolvent študijných odborov je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník, ktorý má potrebné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania a príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore.
Vzdelávanie končí po štyroch rokoch maturitnou skúškou. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, je pripravený aj na pomaturitné štúdium a vysokoškolské vzdelávanie najmä v príbuzných študijných odboroch.

 • 3658 K MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Zároveň je žiak pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov . Vie vypracovať projekt jednoduchého stavebného objektu v špecializácii zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania podľa platných noriem, účinne využívať výpočtovú techniku v odbore, riešiť základné úlohy zo statiky, voliť vhodné technologické postupy, vybrať vhodné materiály, konať montáž a demontáž potrubí, opravy teplovodných nízkotlakových systémov ústredného vykurovania s kotolňami a strojovňami.
mechanik nitra

 • 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Zároveň je žiak pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou , rekonštrukciou a údržbou stavebných objektov. Vie zobrazovať a kótovať jednoduchý stavebný objekt klasicky aj pomocou výpočtovej techniky v pôdorysoch, rezoch a pohľadoch, používať vhodné stavebné materiály, pracovať s geodetickými pomôckami, spracovať jednoduché rozpočty a stanoviť ceny pre zákazníka, vykonávať základné murárske práce, ručne omietať steny a stropy.
soš stavebná nitra

 • 3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

Absolvent študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby. Ovláda základné práce s výpočtovou technikou. Absolvent vie vypracovať výkresovú dokumentáciu, kusovník, typovníkový list a technickú dokumentáciu v odbore.
soš nitra drevárska vyroba

Učebné odbory: trojročné

• 3661 H MURÁR
• 3663 H TESÁR
• 3678 H INŠTALATÉR
• 3675 H MALIAR
• 3688H KOMINÁR
• 3673H KACHLIAR
• 4352 H KLAMPIAR - stavebná výroba
• 2464 H STROJNÝ MECHANIK
• 2435 H KLAMPIAR
• 3355 H STOLÁR
• 3370 H ČALÚNNIK, ČALÚNNIČKA

 

stredná obchodná škola stavebná nitra

študenti soš nábrežie mládeže
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch záverečnou skúškou, žiak získa výučný list. Absolventi učebných odborov môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, čo im umožní získať maturitu.
študenti soš nitra učebné odbory trojročné

 

Učebný odbor dvojročný

 • 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA

Učebný odbor stavebná výroba pripraví žiakov, ktorí dosiahli vek 15 rokov a ukončili štúdium v nižšom ako 9. ročníku základnej školy, so všeobecnovzdelávacím základom a so základnými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami zo všeobecnej stavebnej náuky tak, aby boli schopní adaptovať a integrovať sa do súčasnej spoločnosti.
Počas prípravy sa oboznámi s montážou a demontážou lešení, skladovaním, prípravou a dopravou stavebného materiálu počas výstavby, s pomôckami, pracovným náradím a jednoduchými stavebnými strojmi a s ostatnými pomocnými dokončovacími stavebnými prácami.

stavebná výroba nitra

 

Nadstavbové štúdium- dvojročné

Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technický zamestnanec.

 • 3659 L STAVEBNÍCTVO

 • 3347 L DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

 • 6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A V SLUŽBÁCH

nadstavbové štúdiumnadstavbové študium

 

Externá forma štúdia:

 • 3659 L stavebníctvo
 • 6403 L podnikanie v remeslách a v službách
 • 3347 L drevárska a nábytkárska výroba

Táto forma štúdia je určená dospelým, pracujúcim alebo aj nezamestnaným, ktorí riadne ukončili vzdelávanie v trojročných odboroch záverečnou skúškou a teda majú výučný list v profesii, podľa jednotlivých študijných odborov externej formy. Externá forma vzdelávania trvá 3 roky a vyučovanie sa uskutočňuje formou konzultácií a skúšok. Študijné materiály záujemcovia dostávajú od učiteľov alebo ich získavajú prostredníctvom našich webových stránok. Okrem výučného listu sú podmienkou prijatia do tejto formy štúdia 3 roky praxe.

 sos stavebna studijne obory

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra - akcie školy

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre pravidelne organizuje rôzne akcie pre študentov i uchádzačov o štúdium:

 • Študentská kvapka krvi - každoročne organizujeme dobrovoľné rozhodnutie odovzdať bezplatne životodarnú tekutinu - zapájajú sa študenti aj zamestnanci SOŠ Nábrežie mládeže.

 • Medzinárodná súťaž "Murár" - každoročne organizujeme aj medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár „MURÁR“ na pôde SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra v priestoroch cvičnej dielne.

 • Deň otvorených dverí - každoročne organizujeme Deň otvorených dverí, tento rok to bolo v spolupráci aj s Cechom maliarov Slovenska – Prezentačný deň.

 • Technická olympiáda pre žiakov základných škôl

den otvorených dverísúťaž na soš nábrežie mládeže
Škola vytvára veľmi dobré podmienky a motivuje žiakov aby sa aktívne zapájali do súťaží odborných vedomostí a praktických zručností v rôznych učebných a študijných odboroch. Výborné výsledky dosahujú naši žiaci na súťažiach odborných vedomostí a praktických zručností kde sa umiestňujú na prvých miestach čo je výsledkom kvalitnej prípravy na výkon daného povolania a odborných činností. Nadaných študentov podporujeme aj v účasti na športových súťažiach.

mimoškolské aktivitysúťaže
 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

949 01 Nitra

Tel.: 037/7721830 a 037/7721829
E-mail: sousnr@mail.viapvt.sk

 

www.sosnabrmladezenr.edupage.org

Nájdete nás aj na Facebooku:

 

stredná škola stavebna nitra 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, NitraStredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

ihrisko stredna skola stavebna nitra


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok