Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie ml - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra - byť stavbárom je dobrá voľba

dátum pridania: 16.12.20-13:45

Hľadáte profesiu, ktorá je na trhu práce žiadaná a dobre finančne ohodnotená? Pozrite si širokú ponuku odborov zameraných na stavebníctvo, ktoré ponúka Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre.

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre ponúka uchádzačom bohatý výber odborov, v ktorom nájdete štvorročné študijné odbory, trojročné a dvojročné učebné odbory, ale aj dvojročné nadstavbové odbory. Hlavným cieľom našej školy je kvalitne pripraviť žiakov pre potreby trhu práce. Snažíme o prepojenie teórie s praxou, praktickú prípravu žiakov zabezpečujeme na pracoviskách v stavebných firmách

Stredná odborná škola stavebná v Nitre patrí k najväčším školám v regióne so zameraním na stavebníctvo.
Neustále sa snažíme modernizovať priestory teoretického a praktického vyučovania. Ako jediná stavebná škola v kraji organizujeme medzinárodnú súťaž praktických zručností a teoretických vedomostí v stavebných profesiách s názvom „MURÁR“ kde získavame pódiové umiestnenia, čím dokazujeme, že žiakom poskytujeme kvalitnú prípravu.

Mnohí žiaci sa vďaka takýmto projektom dostanú prvýkrát do zahraničia, kde majú možnosť spoznať technologické postupy a materiály používané v zahraničí a rozšíria si svoje odborné a jazykové kompetencie, spoznajú inú krajinu, jej históriu a kultúru. Okrem žiakov sa stáží zúčastňujú aj učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku.

Hlavným cieľom školy je príprava budúcich kvalifikovaných odborníkov v oblasti stavebníctva. Sme komplexná škola, v areáli ktorej máme teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Školské vzdelávacie programy v plnej miere akceptujú požiadavky trhu práce. Veľmi kvalitné materiálne technické vybavenie školy je zabezpečované z európskych fondov, projektov a v spolupráci s firmami . Dôkazom kvality výučby sú okrem uplatnenia absolventov na trhu práce aj výsledky počas štúdia a umiestnenia žiakov v súťažiach odborných zručností.

Naši absolventi sa uplatnia v stavebných firmách na Slovensku alebo v EÚ a čo je nezanedbateľné, po 3 – 5 rokoch praxe sú ich zárobky vysoko nadpriemerné. Zo stretnutí s bývalými žiakmi vieme, že väčšina z nich je zamestnaná v odbore, prípadne príbuznom odbore a máme aj absolventov – a nie je ich málo, ktorí pracujú v zahraničí – sú výborne teoreticky a prakticky pripravení a tým aj dobre uplatniteľní na trhu práce s nadpriemernými zárobkami. Mnohí naši absolventi majú už svoje stavebné firmy alebo živnosti.


 

soš nábrežie mládeže nitra

centrum odborneho vzdelavania stavebnicto nitra


Byť stavbárom je v súčasnosti aj do budúcnosti dobrá voľba!


Stredná odborná škola stavebná v Nitre poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie. Úplné stredné odborné vzdelanie poskytujeme v študijných odboroch, kde má absolvent možnosť získať maturitné vysvedčenie, výučný list a Certifikát Slovenskej obchodnej komory.

Vyučujeme dva cudzie jazyky – anglický a nemecký s možnosťou zapájania sa do jazykových súťaží.


Do duálneho vzdelávania sú zapojené všetky študijné a učebné odbory  školy. Duálne vzdelávanie znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa a kvalitnejšiu odbornú pripravenosť v reálnom pracovnom prostredí v súlade s požiadavkami budúcich zamestnávateľov. Jednou z jeho výhod je aj finančné ohodnotenie.


Krúžková činnosť je veľmi široká a rôznorodá. Je zameraná na výchovu a vzdelávanie, aktívny oddych a rozvoj aktivít podľa výberu žiakov. Realizuje sa prostredníctvom záujmových krúžkov odborného, športového environmentálneho zamerania.


Realizujeme športové, výtvarné a literárne súťaže, preventívne výchovno-vzdelávacie  aktivity, humanitné akcie, exkurzie, výchovné koncerty, besedy s významnými osobnosťami.


Uplatnenie absolventov v praxi - našou prioritou je vychovať absolventov schopných plniť požiadavky budúcich zamestnávateľov a uplatniť sa na trhu práce v domácich a zahraničných firmách stavebného zamerania.


Spolupráca s firmami zabezpečuje absolventom plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce nadobudnutím kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľov na nových moderných technológiách.

Prioritou je patriť medzi školy s vysokým štandardom, kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou v poskytovaní výchovy a vzdelávania, reprezentácia školy a  Nitrianskeho samosprávneho kraja na verejnosti a snaha rozvíjať také aktivity, ktoré vedú k využívaniu najmodernejších metód a prostriedkov v edukačnom procese. Počas celého školského roka sa zapájame do rôznych aktivít s cieľom pestovať u našich detí zdravé sebavedomie, poznávať nových ľudí, vedieť vystupovať na verejnosti a viesť ich k zdravej súťaživosti.

 

Čo u nás môžete študovať


Úplné stredné odborné vzdelanie:

3658 K  MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ

mechanik nitra
3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

soš stavebná nitra
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

soš nitra drevárska vyroba
3667 K TECHNIK VODÁR VODOHOSPODÁR

Nadstavbové štúdium:
3659 L STAVEBNÍCTVO
6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A V SLUŽBÁCH

Stredné odborné vzdelanie poskytujeme v učebných odboroch, kde absolvent získa výučný list a Certifikát Slovenskej obchodnej komory.
• 3661 H MURÁR
• 3663 H TESÁR
• 3678 H INŠTALATÉR
• 3675 H MALIAR
• 3688H KOMINÁR
• 3673H KACHLIAR
• 4352 H KLAMPIAR - stavebná výroba
• 2464 H STROJNÝ MECHANIK
• 2435 H KLAMPIAR
• 3355 H STOLÁR
• 3370 H ČALÚNNIK, ČALÚNNIČKA

.

soš nitra

studijne odbory stredna odborna skola stavebna nitra

 

stredná obchodná škola stavebná nitra

študenti soš nábrežie mládeže
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch záverečnou skúškou, žiak získa výučný list. Absolventi učebných odborov môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, čo im umožní získať maturitu.
študenti soš nitra učebné odbory trojročné

 

Učebný odbor dvojročný

 

stavebná výroba nitra

 

Nadstavbové štúdium- dvojročné

Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technický zamestnanec.

  • 3659 L STAVEBNÍCTVO

  • 3347 L DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

  • 6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A V SLUŽBÁCH

nadstavbové štúdiumnadstavbové študium

 

Externá forma štúdia:

Táto forma štúdia je určená dospelým, pracujúcim alebo aj nezamestnaným, ktorí riadne ukončili vzdelávanie v trojročných odboroch záverečnou skúškou a teda majú výučný list v profesii, podľa jednotlivých študijných odborov externej formy. Externá forma vzdelávania trvá 3 roky a vyučovanie sa uskutočňuje formou konzultácií a skúšok. Študijné materiály záujemcovia dostávajú od učiteľov alebo ich získavajú prostredníctvom našich webových stránok. Okrem výučného listu sú podmienkou prijatia do tejto formy štúdia 3 roky praxe.

 sos stavebna studijne obory

 

den otvorených dverísúťaž na soš nábrežie mládeže
.

mimoškolské aktivitysúťaže
 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

949 01 Nitra

Tel.: 037/7721830 a 037/7721829
E-mail: sousnr@mail.viapvt.sk

qr kod na stranku sos stavebna nitra

 nainštalujte si našu mobilnú aplikáciu - oskenuj QR kód

mobilna aplikacia sps stavebna nitra

www.sosnabrmladezenr.edupage.org

Nájdete nás aj na Facebooku:

 

stredná škola stavebna nitra 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, NitraStredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, NitraStredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

ihrisko stredna skola stavebna nitra

 

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok