Stredná odborná škola agrotechnická Topoľča - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany - neváhaj a pridaj sa k nám!

dátum pridania: 23.10.15-10:42

Zaujímaš sa o oblasť agrotechniky a rád by si si tieto vedomosti rozšíril? Stredná odborná škola agrotechnická v Topoľčanoch ti ponúka úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, v jednom trojročnom učebnom odbore a nižšie odborné vzdelanie.

História školy

V roku 1966 Stredná poľnohospodárska škola začala svoju činnosť ako novovybudovaná škola, ktorá vznikla zlúčením Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Bánovciach nad Bebravou so STPŠ v Beladiciach. Spojením Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa poľnohospodásrkeho v Topoľčanoch bola zriadená k 1.9.2013 Združená stredná škola poľnohospodárska Topoľčany. V roku 2008 sa škola premenovala na Strednú odbornú školu a od 1. septembra 2014 ju poznáme ako Strednú odbornú školu agrotechnickú. SOŠ agrotechnická sa nachádza na Tovarníckej ulici 1632 v Topoľčanoch. Sme škola nielen poľnohospodárskeho ale aj technického zamerania. Nevychovávame deti pre úrady práce. V prieskume uplatnenia absolventov SOŠ sme skončili na 2. mieste v rámci mesta Topoľčany.

Stredná odborná škola agrotechnická TopoľčanyStredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

Študijné odbory

Stredná odborná škola agrotechnická v Topoľčanoch Vám ponúka nasledujúce študijné odbory:

Agropodnikanie

V tomto odbore otvárame dve študijné zamerania:

 • poľnohospodársky manažment: riadenie podnikov a samostatné podnikanie
 • farmárstvo - pre žiakov so vzťahom pre chov drobných a hospodárskych zvierat. Profilové predmety sú chov hospodárskych zvierat, živočíšna výroba, ale aj podnikanie a služby v poľnohospodárstve. V rámci praxe sa žiaci dostanú na prosperujúce poľnohospodárske družstvá, súkromné biofarmy, do podnikov obchodujúcich s poľnohospodárskou technikou. Štúdium farmárstva je dobrým odrazovým mostíkom aj pre štúdium veterinárstva na vysokej škole.

stredna odborna skola agrotechnicka topolcany

 • pestovateľstvo – zameranie je vhodné pre žiakov so vzťahom k prírode a pôde. Absolventi nahrádzajú agronómov na poľnohospodárskych družstvách. Zamestnávajú sa v súkromných pestovateľských firmách, pracujú v ovocinárstve a vinohradníctve. Učia sa pestovať záhradné plodiny, okrasné rastliny, viazať a aranžovať, ale aj chovať hospodárske zvieratá, či včelstvo. Škola má vlastný skleník, záhradu a ovocný sad. Po maturite majú možnosť získať vysokoškolské vzdelanie napríklad na SPU v Nitre.

 • 4-ročné štúdim ukončené maturitnou skúškou

 • absolvent sa stáva kvalifikovaným pracovníkom pre technicko- hospodársku a riadiacu činnosť 

 • v rámci štúdia si môžete zvoliť jedno z odborných zameraní: poľnohospodársky manažment, pestovateľstvo, farmárstvo

streda odborna skola agrotechnicka topolcany

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

Študijný odbor je vhodný pre žiakov, ktorí majú vzťah k počítačom a programovaniu. Prvé dva roky prejdú školskými dielňami – základmi obrábania kovov, frézujú, sústružia. Od 3. ročníka žiaci praxujú v zmluvných podnikoch Pankl Automotive Slovakia s.r.o. a Welding s.r.o., kde sú odmeňovaní vreckovým podľa výkonu. Počas praxe dostávajú obedy zadarmo.

streda odborna skola agrotechnicka topolcany

Absolvent získa:

 • zváračské oprávnenie Z-E1 (zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou) Z-M1 (zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane - aktívneho plynu CO2) D-G2 (rezanie kyslíko-acetylénovým plameňom) a osvedčenie je platné v štátoch EÚ a v zváračskej federácii

 • zručnosti z programovania simulačným softvérom Edge CAM

 • zručnosti z procesov robotizovaného zváracieho pracoviska v programe ROBOT STUDIO

 • vodičské oprávnenie skupiny B a T

streda odborna skola agrotechnicka topolcany

 • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou aj výučným listom

 • absolvent sa stáva kvalifikovaným pracovníkom so schopnosťou samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach, obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia, CNC sústruhy a frézy, navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu 

Učebné odbory

Okrem študjiných odborov si možete vybrať aj učebné odbory, ako:

Agromechanizátor, opravár

Ide o 3-ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou a výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje). Má možnosť získať zváračské oprávnenie platné aj v krajinách EÚ, osvedčenie na obsluhu obilných kombajnov, vodičský kurz aj na traktor. Absolvent je teda pripravený na profesiu opravára, šoféra aj zvárača. Uplatnenie nachádza nielen na poľnohospodárskych družstvách ale aj v automobilovom priemysle.

stredna odborna skola agrotechnicka topolcany

Záhradník

Tento 3-ročný učebný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent získa kvalifikáciu vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov pri príprave pôdy, výsadbe, pestovaní, ošetrovaní rastlín. Učí sa realizovať sadové a záhradné úpravy, pestovať kvety, okrasné a ovocné dreviny, vinič. Absolvent ovláda zásady pri spracovaní hrozna, výrobe a ošetrovaní vína, vrátane jeho expedície. Nachádza uplatnenie v záhradníckych podnikoch, v predajniach záhradkárstva, v oblasti sadovníckych a parkových úprav, vo vinohradníckych a ovocinárskych firmách.

stredna odborna skola agrotechnicka topolcany

 • absolvent sa stáva kvalifikovaným pracovníkom, ktorý ovláda základné technologické zásady a využíva svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti v obchodných činnostiach v súvislosti s organizáciou, predajom a expedíciou záhradníckeho materiálu

Stredná odborná škola agrotechnická

Poľnohospodárska výroba 

Ide o 2-ročný učebný odbor pre chlapcov i dievčatá ukončený záverečnou skúškou s podmienkou absolvovania aspoň 6.ročníka základnej školy po deviatich rokoch školskej dochádzky. Jeden deň do týždňa sa títo žiaci učia a štyri dni absolvujú praktické vyučovanie. Sú kvalifikovaní pre jednoduché činnosti v poľnohospodárskej výrobe, záhradníctve a pomocných prácach pri údržbe a opravách poľnohospodárskej techniky. Počas dvojročného štúdia si môže žiak ukončiť deviaty ročník základnej školy a potom pokračovať v trojročnom učebnom odbore.

stredna odborna skola agrotechnicka topolcany

Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Pre školský rok 2015/2016 otvárame aj nadstavbovú formu štúdia, určenú absolventom trojročných učebných odborov. Získajú tak možnosť dosiahnuť úplné stredoškolské vzdelanie vo svojom odbore, ukončené maturitnou skúškou, čo im dáva ešte väčšiu možnosť uplatnenia v praxi.

Stredná odborná škola agrotechnická

Vybavenie školy

Škola má k dispozícií kuchyňu, jedáleň, telocvičňu a ihriská pre svojich žiakov a v prípade potreby poskytuje taktiež školský internát, ktorý je súčasťou školy. 

stredna odborna skola topolcany

Úspechy našich žiakov

Žiaci učebných odborov získali šesťkrát prvé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v orbe. Študenti sa aktívne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti. Máme niekoľko úspešných riešiteľov v krajských aj celoslovenských kolách. Zapájame sa do súťaži Matematický klokan a Olympiáda ľudských práv.

stredna odborna skola agrotechnicka topolcany

Veľkou tradíciou našej školy je súťaž Mladý eko-farmár, ktorá vznikla na pôde našej školy ako súťaž Čo vieš o mlieku. Študenti súťažia v odborných vedomostiach o mlieku, v strojovom dojení, v degustácií mlieka, v chemických laboratórnych rozboroch mlieka. Úspešne postupujú aj do celoslovenského súťažného kola.

stredna odborna skola agrotechnicka topolcany

Bodovali sme aj v súťaži Naj agro dievča v Nitre. Naša absolventka Karin Kôpková získala titul Naj agro dievča Slovenska. Zaujala nielen svojou krásou, ale najmä zanietenosťou pre poľnohospodárstvo. Prvé miesto získala u odbornej poroty, aj v hlasovaní novinárov a laickej verejnosti na internete.

Stredná odborná škola agrotechnická

V tomto ale aj minulom školskom roku naši žiaci siahli aj na popredné umiestnenia v programovaní CNC strojov. Ľuboš Chrenko získal 1. miesto v programovaní CNC strojov stredných odborných škôl vo Vrábľoch.

V súťaži Mladý zvárač, ktorá sa konala pod záštitou MŠ SR a NSK Nitra v Tlmačoch, získal Vladimír Okša 3. miesto. Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa v areáli Agrokomplexu v Nitre zúčastňujeme stretnutia stredoškolskej mládeže, ktoré je spojené s predajnou výstavou výrobkov žiakov stredných odborných škôl. Na škole sa každoročne koná výstava ovocia a zeleniny z produktov záhrad našich žiakov a zamestnancov.

Už tradične sa zúčastňujeme celoslovenských Dní poľa v Dvoroch nad Žitavou, kde si žiaci radi zasúťažia v slalome so 150-koňovým traktorom. Úspechy získavame aj v športových súťažiach, vo volejbale, basketbale, stolnom tenise a futbale. Na škole prebieha školská florbalová liga, ktorá vypĺňa žiakom voľný čas cez veľké prestávky.

Stredná odborná škola agrotechnická

Modernizácia školy

Naša škola sa zapája do projektov, v rámci ktorých získava množstvo nových učebných pomôcok. V minulom školskom roku skončil projekt Škola nového milénia. V rámci tejto aktivity boli zmodernizované odborné učebne, zvýšila sa frekvencia používania didaktickej techniky, a tým sa vyučovanie jednotlivých predmetov stalo pre žiakov názornejšie, pútavejšie a vytvoril sa väčší priestor pre samotnú kreativitu žiakov.

Vyučujúci v jednotlivých predmetoch skvalitňujú vyučovací proces tvorbou nových učebných textov, prípravou prezentácií a pracovných listov, zavádzaním projektového vyučovania. V tomto školskom roku sa škola zapojila do dvoch nových projektov: Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a Moderné vzdelávanie - brána poznania. Projekty sú financované zo zdrojov ESF. Tieto finančné zdroje škole pomáhajú modernizovať výchovno - vzdelávaci proces.

Stredná odborná škola agrotechnická
 

Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany 

Tovarnícka 1632, Topoľčany 

Tel.: 038/53 22 560

E-mail: zsspto@stonline.sk 

www.sosagro.sk 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok