SSOŠ polytechnická DSA, Nitra - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

dátum pridania: 04.04.22-10:49

Aj ty stojíš práve pred rozhodnutím kam po ukončení základnej školy povedú tvoje kroky? Motivuje ťa vidina slušného zárobku v perspektívnych strojárskych a automobilových firmách, ktoré momentálne vyrastajú v nitrianskom kraji? Máš záujem pracovať priamo pri opravách alebo programovaní výrobných strojov a robotov? Prípadne nie si až tak na techniku, ale pozdáva sa ti pracovať v týchto firmách ako administratívny zamestnanec a ešte stále váhaš akú školu si vybrať?

 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre je v súčasnosti špičkou v technickom vybavení pre štúdium v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky. Poskytujeme bezplatné kvalitné vzdelávanie s množstvo benefitov a širokými možnosťami uplatnenia sa v praxi doma aj v zahraničí a zároveň výbornú prípravu na vysokoškolské štúdium. Čo všetko robíme preto, aby sme boli skutočne modernou školou novej generácie v súlade s najnovšími trendmi vzdelávania?

 

  1. v rámci vzdelávania získate vzácne skúsenosti a zručnosti nielen vo viacerých renomovaných firmách, ale aj priamo vo firme Jaguar Land Rover,
  2. kvalitná teória i prax sú zárukou úspešnej budúcnosti rovnako pri vysokoškolskom štúdiu ako aj v priestore trhu práce,
  3. miera uplatnenia absolventov na trhu práce už dlhodobo presahuje hodnotu 90 %,
  4. získate finančné benefity už počas štúdia,
  5. sa bez akéhokoľvek spoplatnenia štúdia stávate súčasťou súkromnej európskej siete škôl s neustálym záujmom o zveľaďovanie materiálno-technického vybavenia a podmienok štúdia.

 SSOŠ polytechnická Nitra

História školy

História SSOŠ polytechnická DSA, Nitra sa spája s položením základných kameňov podniku Plastika, n.p. Nitra v roku 1962. Výrobné zariadenia spoločnosti, z časti dovezené zo zahraničia, sa postupne uvádzali do prevádzky, a tak boli na obsluhu strojov potrební kvalifikovaní pracovníci. Z toho dôvodu sa v roku 1963 položili základy učňovského strediska. Za viac ako 50 rokov, pripravili sme stovky odborníkov a už od roku 2007 rozvíjame úspešnú spoluprácu s množstvom renomovaných  firiem, akými sú Muehlbauer Technologies, s.r.o., Matador Automotive, a. s., JASPLASTIK-SK, s.r.o., Foxconn Slovakia, s. r. o., FANUC Slovakia, s.r.o., Kärcher Slovakia, s. r. o., EUROFIT GROUP s.r.o., Marel Slovakia s.r.o. a mnoho ďalších, kde v rámci odbornej praxe žiaci získavajú skúsenosti, poznatky, či inšpirácie, ale aj  finančné ohodnotenie a možnosti uplatnenia.

SOŠ polytechnická Nitra

Charakteristika školy

Počas zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sme sa stali HTEC centrom HAAS(r.2012), Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií (r.2013), získali sme medzinárodný certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009 (r.2014) a od roku 2016 každoročne ocenenie „Dôveryhodná  firma“ za etiku v oblasti podnikania.

Od roku 2017 je naším zriaďovateľom spoločnosť DSA – najväčší poskytovateľ súkromného vzdelávania na Slovensku, ktorá vybudovala priamo v areáli školy najmodernejšie Regionálne tréningové centrum v súlade s koncepciou „Industry 4.0“ (4600 m2).

Už od školského roku 2018/2019 v rámci systému duálneho vzdelávania pripravujeme technických lídrov pre tak vyspelú spoločnosť akou je  firma Jaguar Land Rover, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila ekonomické a podnikateľské prostredie v našom kraji.

V septembri 2020 sme priamo v areáli školy otvorili moderne vybavený internát bunkového typu s vlastnými sociálnymi zariadeniami, študijným zázemím, kuchynkou a klubovňou.

Disponujeme plne kvalifikovaným, technicky zdatným a motivovaným pedagogickým zborom, ktorý sa neustále zdokonaľuje tak v odbornej problematike ako aj v moderných trendoch výučby.

Prostredníctvom rozsiahleho projektu „Prepojenie teórie s praxou vzdelávanie 4.0“, rozvíjame tie kľúčové kompetencie žiakov, ktoré majú priamy vplyv na ich budúcu zamestnateľnosť a úspešnosť uplatnenia v živote.

K našim prednostiam patrí aj kvalitná jazyková príprava, úspešnosť v odborných i športových súťažiach, bohatá mimoškolská činnosť, komplexne zrekonštruovaná telocvičňa, nová poisilňovňa, vlastné rekreačné stredisko, lyžiarsky a snowboardový výcvik, exkurzie, zahraničné pobyty, stáže a obsiahla ponuka krúžkovej činnosti.

Poskytujeme bezplatné kvalitné vzdelanie s množstvom benefitov a širokými možnosťami uplatnenia sa v praxi doma aj v zahraničí a zároveň výbornú prípravu na vysokoškolské štúdium.

 

Študijné odbory

Žiakom ponúkame študijné odbory, ukončením ktorých získavajú maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Študijné odbory sú vhodné pre dievčatá aj chlapcov. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a  ukončenie 9. ročníka ZŠ.

 

2411 K mechanik nastavovač

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2679 K mechanik mechatronik

2697 K mechanik elektrotechnik

2495 K autotronik

 SSOŠ polytechnická Nitra mechanik mechatronikSSOŠ polytechnická Nitra mechanik elektronik

 

Učebné odbory

 

SSOŠP DSA v Nitre ponúka aj nasledujúce 3-ročné učebné odbory, ukončené vysvedčením a výučným listom s možnosťou motivačného štipendia:

2423 H nástrojár

2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika

6475 H technicko-administratívny pracovník

SSOŠ polytechnická Nitra ucebne odbory nastrojar

Na všetky učebné odbory nadväzuje 2-ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou v oblastiach:

2414 L strojárstvo

2675 L elektrotechnika

6476 L technicko-ekonomický pracovník

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra technicko ekonomicky pracovnik

Odborná prax


Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v novom Regionálnom tréningovom centre. To je vybavené robotickými pracoviskami značiek ABB, FANUC, KUKA, CNC strojmi a simulátormi na výučbu programovania CNC strojov, ale i strojmi na klasické obrábanie materiálu. Odborné učebne pre elektrotechnické odbory sú vybavené automatizačnou technikou a elektrickým meraním. Vyučovanie prebieha vo viacerých odborných učebniach s modernou didaktickou technikou i softvérom, ale aj u týchto renomovaných zamestnávateľov: Jaguar Land Rover, Muehlbauer Technologies s.r.o., Foxconn Slovakia s.r.o., Matador Automotive a.s., FANUC Slovakia s.r.o., Marel Slovakia s.r.o., Eurofit Group s.r.o, KÄRCHER Slovakia s.r.o. a ďalší.


 odborná prax- SSOŠ polytechnická DSA, Nitraodborná prax- SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

odborná prax- SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

 

Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie sa koná v 21 učebniach z toho 14 učební je odborných. Časť učební je vybavená interaktívnou technikou a virtuálnou realitou, ktorú využívame na výučbu anglického jazyka a odborných strojárskych predmetov. V odbornej učebni zameranej na nemecký jazyk prebieha výučba aj za pomoci Wi-Fi kamery prostredníctvom programu Skype. Žiaci majú možnosť touto formou sa zdokonaľovať v komunikácii priamo s lektorom z Nemecka. Okrem nemeckého jazyka ponúkame aj anglický a ruský jazyk. 

teoretické vyučovanie - SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

teoritické vyučovanie - SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Súťaže a mimoškolská činnosť

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží a dosahujú v nich vynikajúce výsledky sú to napr.: Zenit v strojárstve, Zenit v elektrotechnike, 3D modelovanie v Solidworks, Spracovanie informácií na počítači, 4x4 Land Rover v školách a rôzne športové súťaže.

Škola má zrekonštruovanú telocvičňu, kde sa uskutočňujú športové súťaže a  naši žiaci pravidelne dosahujú vynikajúce umiestnenia.  Máme k dispozícii posilňovňu a vonkajšie asfaltové ihrisko. Taktiež zabezpečujeme rôzne exkurzie, školské výlety, lyžiarsky a snowboardový výcvik, imatrikulácie, stužkové slávnosti a veľa rôznych mimoškolských akcií. V rámci využitia voľného času poskytujeme žiakom aj rozmanitú ponuku krúžkovej  činnosti.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Prijímacie konanie

Uchádzačov prijímame:

bez prijímacej skúšky  - budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne (matematika a slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej 80 %,

na základe vykonania prijímacej skúšky - uchádzač o štúdium absolvuje prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v uvedenom termíne. Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky. Čistý čas na vypracovanie písomnej skúšky z každého uvedeného predmetu je 60 minút.

Na škole pôsobí aj žiacka školská rada, ktorá sa podieľa na vytváraní lepšieho prostredia a života v škole. Tá tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Členovia žiackej školskej rady organizujú rôzne aktivity, čím sa prehlbuje ich záujem o školu, svojich spolužiakov a pedagogický zbor i mimo vyučovacieho procesu.

Medzi aktivity Žiackej školskej rady mimo iného patrí aj spoluorganizácia imatrikulácií, dobrovoľnícke aktivity a charitatívne zbierky, realizácia športových a kultúrnych podujatí, darovanie krvi, šírenie dobrého mena školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a iné.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

 

Buďte vždy v obraze o aktuálnom dianí v našej škole

Pozrite si prehľad informácií o dianí na našej škole v školskom časopise Newsletter. Budeme sa takouto elektronickou formou obracať na Vás pravidelne každý štvrťrok, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čím žila naša škola v predchádzajúcich mesiacoch, aké máme ďalšie zámery a zakaždým pripojíme aktuálne informácie.

SOŠ polytechnická Nitra

Aktuálne ako aj ďalšie čísla nášho Newsletra nájdete tu.

 

Staň sa našim študentom a rozvíjaj svoje schopnosti! 

 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra 

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

Tel.č.: 037/655 04 55

E-mail: dsa.nr@dsakademien.sk 

www.sospnitra.edupage.org

Sme aj na Facebooku
 poslať článok mailom  vytlačiť článok