SOŠ veterinárna Nitra - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

SOŠ veterinárna Nitra

dátum pridania: 22.01.21-11:49

Ukončili ste práve základnú školu a máte blízky vzťah k prírode a zvieratám? SOŠ veterinárna Nitra je v tom prípade Vašou správnou voľbou. V ponuke máme dva študijné odbory, v rámci ktorých si môžete vybrať z ďalších dvoch konkrétnych smerov.

SOŠ veterinárna Nitra

SOŠ veterinárna Nitra vznikla v roku 1960. Jej pôvodný názov bol Stredná poľnohospodárska škola, neskôr Stredná poľnohospodárska technická škola a od roku 2008 ju poznáme pod názvom Stredná odborná škola veterinárna Nitra. Rovnako, ako sa vyvíjala samotná škola, dochádzalo k rozvoju jednotlivých študijných odborov. V súčasnosti si záujemcovia môžu vybrať z dvoch študijných odborov, pričom každý z nich má ďalšie dve špecifické zamerania. Medzi tieto študijné odbory radíme:

 • agropodnikanie

 • veterinárne zdravotníctvo a hygiena

 

SOŠ veterinárna Nitra - odbor agropodnikanie

Študijný odbor agropodnikanie ponúka denné štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, v rámci ktorého si môžete vybrať z dvoch špecifických zameraní, a to:

Farmárstvo - je určené pre žiakov, ktorí majú záujem podnikať v agrosektore a prevádzkovať prosperujúcu farmu. Absolvent získa vedomosti z chovu zvierat a pestovania rastlín, je kvalifikovaný pracovník schopný zabezpečiť prevádzku súkromnej farmy s prioritou produkcie zdravých slovenských potravín.

Uplatnenie absolventa:

 • prevádzkovanie súkromných rodinných fariem s cieľom predaja svojich výrobkov

 • návrh záhradnej architektúry

 • pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

 • zakladanie ovocných sadov

 • pestovanie hrozna a výroba vín

 • odborné poradenstvo v predajniach záhradkárskych potrieb

Kynológia - je určená pre žiakov, ktorí majú záujem prevádzkovať chovateľskú stanicu psov, hotel a salón pre psov. Absolvent získa vedomosti z oblasti kynologickej legislatívy, výcviku, plemien psov, podmienok chovu a výživy psov. Pri chove psov využíva princípy marketingu.

Uplatnenie absolventa:

 • podnikanie v prevádzkovaní hotelov a salónov pre psy

 • hodnotiteľ exteriéru psov na výstavách

 • príslušník SBS (kynológ) a výcvik psov

 • perspektívne sa venovať canisterapii

 • odborné poradenstvo v predajniach chovateľských potrieb 

SOŠ veterinárna Nitra - odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena

Študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena ponúka denné štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, v rámci ktorého si môžete vybrať z dvoch špecifických zameraní, a to:

Chov hospodárskych zvierat - je určené pre žiakov, ktorí majú záujem stať sa kvalifikovaným asistentom veterinárneho lekára. Absolvent získa vedomosti z oblasti ošetrovania zvierat. Ovláda základné chirurgické úkony, prácu s laboratórnymi prístrojmi a vie odobrať a vyšetriť biologické vzorky.

Uplatnenie absolventa:

 • asistent veterinárneho lekára

 • práca v podnikoch na spracovanie živočíšnych produktov

 • práca v pracoviskách na hodnotenie kvality potravín a kvality krmív

 • odborné poradenstvo v oblasti výživy zvierat

 • odborné poradesnstvo v predajniach chovateľských potrieb

Chov cudzokrajných zvierat - je určené pre žiakov, ktorí majú záujem zaoberať sa chovom cudzokrajných zvierat. Absolvent získa vedomosti z oblasti veterinárnej starostlivosti o cudzokrajné zvieratá. Je schopný rozpoznať príznaky chorôb, pozná ich liečbu a prevenciu.

Uplatnenie absolventa:

 • chov a ošetrovanie zvierat v zoologických záhradách, rehabilitačných staniciach, viváriách a karanténnych staniciach

 • podnikanie v oblasti chovu cudzokrajných zvierat

 • asistent veterinárneho lekára so zameraním na cudzokrajné a exotické zvieratá

 • odborné poradenstvo v predajniach chovateľských potrieb

SOŠ veterinárna Nitra - školský internát

SOŠ veterinárna Nitra poskytuje svojim študentom možnosť ubytovania v školskom internáte, kde sú žiaci ubytovaní v "bunkách", ktoré obsahujú jednu 2 miestnu izbu, jednu 3 miestnu izbu, jedno WC a jednu kúpeľňu. Hlavným cieľom študentského internátu je zabezpečiť žiakom priestor a čas na štúdium, dohliadnuť na ich ďalší vzdelávací rozvoj, ktorý majú možnosť realizovať v klubovni informačno-komunikačných technológií a v Školskom informačnom centre. Informácie majú možnosť čerpať taktiež v školskej knižnici, v ktorej si môžu aj zapožičiavať odbornú literatúru a beletriu.

SOŠ veterinárna Nitra - záujmové vzdelávanie

V internáte prebieha 18 záujmových krúžkov a záujmových útvarov:

 • volejbalový, futbalový, floorbalový, basketbalový, stolnotenisový, strelecký, posilňovací

 • Street dance, Zumba

 • chovateľský, zdravotnícky

 • technických zručností, rádio-amatérsky, počítačový

 • fotografický, hudobno-dramatický, tvorivých dielní, filmový klub

Zároveň majú žiaci ubytovaní v ŠI v rámci prípravy na vyučovanie možnosť doučovať sa v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

SOŠ veterinárna Nitra - stredisko odbornej praxe

Cieľom strediska odbornej praxe je vytvárať organizačné, prevádzkové a materiálne podmienky na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov školy. Patria sem:

Školská voliéra, ktorá zabezpečuje:

 • ustajňovacie priestory pre všetky chované zvieratá

 • ustajňovacie priestory mimo voliéry (výbehy)

 • ošetrovanie a kŕmenie chovaných zvierat

Školská záhrada, ktorá zabezpečuje:

 • vzorkovú výrobu kultúrnych plodín – zeleniny, tráv, liečivých rastlín a pod.

 • osivá, hnojivá a pesticídy na ošetrovanie jednotlivých plodín

 • zabezpečuje dostatok jadrových a objemových krmív pre voliéru

Stredisko mechanizácie, ktoré zabezpečuje:

 • včasné vykonávanie mechanizovaných prác

 • dostupnosť techniky pre názorné a praktické vyučovanie

 • základnú a predsejbovú prípravu pôdy

 • sejbu a ošetrovanie porastov počas vegetácie

 • zberové a pozberové práce

SOŠ veterinárna Nitra - kritériá prijatia

Do prvého ročníka oboch študijných odborov môžu byť uchádzači prijatí na základe nasledujúcich kritérií:

 • jednou z podmienok prijatia uchádzačov je úspešné ukončenie ZŠ

 • bez prijímacích skúšok  budú prijatí tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.roč. ZŠ dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 90%

 • prijímacia skúška prebieha písomne vo forme testov zo Slovenského jazyka, literatúry a Biológie, pričom minimálny počet získaných bodov potrebných na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je 7 bodov

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra Vám ponúka modulový vzdelávací program "Veterinárne zdravotníctvo a hygiena". Cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy je zabezpečiť odborné vzdelávanie a prípravu pre výkon daného povolania aj nad rámec činností stanovených školským vzdelávacím programom. Dôraz sa kladie hlavne na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce.

zajac nitračinčila nitra

Bližšie informácie su uvedené na našej webstránke www.sosvetnr.sk

 

Využi skvelú príležitosť a staň sa našim absolventom!

 

Stredná odborná škola veterinárna Nitra

 

Drážovská 14, 950 12 Nitra

Tel.č.: 037/ 792 20 01

E-mail: sosvetnr@sosvetnr.sk

www.sosvetnr.sk

 Sledujte nás aj na Facebooku.

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok