Obchodná akadémia Topoľčany - kvalitní v šk - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Obchodná akadémia Topoľčany - kvalitní v škole, úspešní v živote!

dátum pridania: 05.11.15-15:03

Túžite dať Vášmu dieťaťu kvalitné vzdelanie s možnosťou uplatnenia sa v budúcnosti? Obchodná akadémia Topoľčany Vám ponúka veľké množstvo študijných odborov, po ukončení ktorých bude absolvent schopný uplatniť sa na trhu práce ako kvalifikovaný odborný pracovník v ekonomickom sektore.

Obchodná akadémia Topoľčany

Obchodná akadémia v Topoľčanoch má dlhú 51-ročnú históriu, počas ktorej sa naša inštitúcia vyprofilovala na kvalitnú ekonomickú školu. Od nás vychádzajú vzdelaní absolventi schopní fungovať v dnešnom modernom svete a začať si budovať vlastnú úspešnú kariéru.

Obchodná akadémia Topoľčany - štúdium

Obchodná akadémia v Topoľčanoch svojim študentom ponúka mnoho znalostí, ktoré sú potrebné nielen na úspešný rozbeh v profesionálnom živote, ale skvalitnia aj ten každodenný. Ponúkame:

 • získavanie maturity v ekonomickom odbore,

 • znalosť účtovníctva na PC v ekonomickom programe OMEGA, ALFA, OLYMP,

 • zvládnutie administratívnych činností na PC v programe MS-WORD,

 • zvládnutie aplikovanej informatiky v operačnom systéme Windows a následne v aplikáciách: MS Office, Corel Draw,

 • nové metódy výučby cudzích jazykov metódou sugestopédie v „hladine Alfa" a metódou On-Line,

 • zvládnutie podnikateľských zručností pri založení vlastnej firmy,

 • nové metódy výučby ekonomických predmetov.

Obchodná akadémia Topoľčany

Obchodná akadémia Topoľčany - profil absolventa

Absolvent Obchodnej akadémie v Topoľčanoch je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním, ktoré potrebuje na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií. Tieto znalosti vie uplatniť pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe.

Obchodná akadémia Topoľčany

Taktiež je ideálnym adeptom na pokračovanie štúdia na ekonomických fakultách rôznych univerzít a vysokých škôl.

Obchodná akadémia Topoľčany

Obchodná akadémia Topoľčany - školské aktivity

Naša obchodná akadémia sa zapája do rôznych školských a mimoškolských aktivít. Napríklad:

 • práca v krúžkoch s rôznym zameraním, 

 • zapojenie sa do rôznych typov súťaží a olympiád,

 • pravidelná účasť na stredoškolskej odbornej činnosti,

 • organizácia krajských súťaží a olympiád,

 • každoročne organizovaný Deň otvorených dverí,

 • vydávanie školského časopisu OZVENA.

Obchodná akadémia Topoľčany

 • samostatná činnosť žiackej školskej rady,

 • lyžovačky, škola v prírode, plavecký kurz,

 • imatrikulácia žiakov, stužkové slávnosti,

 • jazykové pobyty žiakov, poznávacie zájazdy,

 • benefičné koncerty

 • či práca žiakov a učiteľov so zahraničnými školami v projektoch.

Obchodná akadémia Topoľčany

Obchodná akadémia Topoľčany - šk. rok 2015/2016

Obchodná akadémia Vám v šk. roku 2015/2016 v študijnom odbore 6317 M ponúka 3 zamerania:

1. firemný manažment
uplatnenie: ekonóm, personalista, mzdový a finančný účtovník, obchodný zástupca, referent v štátnej správe, bankový pracovník, pracovník

2. cestovný ruch
uplatnenie: v cestovnej kancelárii, v informačných centrách, sprievodca, animátor, recepčný hotela, organizátor cestovného ruchu;

3. informačné technológie
uplatnenie: programátor, správca PC siete, webový dizajnér, IT analytik, grafik.

Naučíme Vás:

 • účtovníctvo na PC v ekonomickom programe Omega, Alfa, Olymp,

 • administratívne činnosti v kancelárskom balíku MS OFFICE,

 • ovládať operačný systém Windows,

 • zvládnuť rezervačný program Horec,

 • podnikateľským zručnostiam založením si vlastnej firmy,

 • cudzie jazyky v hladine Alfa a metódou on-line, CLIL.

Ponúkame: vysokú odbornosť, kvalitu a úspešnosť.

Informácie o prijímacom konaní nájdete na www.oato.edu.sk.

obchodná akadémia topoľčany

Obchodná akadémia Topoľčany - kvalitní v škole, úspešní v živote

Súčasné prieskumy ukazujú, že na Slovensku je slabá podpora spolupráce medzi odborným vzdelávaním a trhom práce. Preto sa Obchodná akadémia Topoľčany rozhodla v rámci Operačného programu „Vzdelávanie“ realizovať projekt „Kvalitní v škole, úspešní v živote“. Ide o projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, poskytnutý MŠVVaŠ SR vo výške 166 000 €. Realizáciou tohto projektu vytvárame nadštandardné podmienky pre kvalitnú teoretickú, ale najmä praktickú prípravu súčasných i budúcich študentov pre život v reálnom svete. Východiskom projektu je inovácia školského vzdelávacieho programu reagujúceho na aktuálne potreby trhu práce. Pri jeho tvorbe sme spolupracovali s podnikateľmi, daňovým úradom, živnostenským úradom, poisťovňami, bankami.

Základným prvkom projektu je zavedenie projektového vyučovania do predmetu ekonomika a obsahová zmenu predmetu odborná prax. Týmto predmetom prepojíme teoretické poznatky s odbornou praxou.

V rámci projektu sme na škole vytvorili dve špecializované učebne informatiky vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou. V priestoroch sme nainštalovali informačné kiosky s prístupom na internet, ktoré využívajú žiaci počas prestávok. Výsledky projektu budú prezentované študentskými prácami formou konferencií.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na www.oato.edu.sk.

obchodná akadémia topoľčany

Obchodná akadémia Topoľčany

Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
 

Tel.: 038/ 536 22 15
E-mail: mail@oato.edu.sk

www.oato.edu.sk

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok