Hotelová akadémia Nitra - štúdium hoteliers - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Hotelová akadémia Nitra - štúdium hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu

dátum pridania: 29.01.20-12:52

Rozmýšľate o budúcnosti svojho dieťaťa, ktorého zaujíma gastronómia, hotelierstvo a chcelo by byť súčasťou cestovného ruchu? Hotelová akadémia Nitra ponúkne Vášmu dieťaťu teoretické, ale najmä praktické poznatky z týchto oblastí.

Hotelová akadémia Nitra - vzdelávanie už od roku 1994

Začiatky Hotelovej akadémie v Nitre sa datujú od školského roka 1994/1995. Hlavnou myšlienkou jej zriadenia boli predpoklady mesta a regiónu pre rozvoj cestovného ruchu, a tým aj možnosť pracovných príležitostí pre jej absolventov

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Žiakom ponúkame vzdelanie v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov, s dôrazom na štúdium cudzích jazykov, svetových a slovenských dejín, profesijnú etiku a spoločenské správanie. V oblasti odborného vzdelania je cieľom zvládnutie všetkých predmetov na úrovni, ktorá im umožňuje kvalifikovaný výkon pracovných činností v hotelierstve a cestovnom ruchu, dáva im tiež predpoklady samostatne podnikať, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - zaručené predpoklady do budúcnosti

Žiaci sú vedení k zodpovednosti za výsledky štúdia, k samostatnosti a snahe získať maximum predpokladov pre profesijnú prácu. K naplneniu týchto cieľov prispieva materiálne vybavenie školy, ktoré zodpovedá požiadavkám vzdelávania v súčasnej dobe. Škola má odborné učebne na vyučovanie  technológie prípravy pokrmov,  techniky obsluhy, administratívy a korešpodencie a účtovníctva. Je pripojená na internet a má zriadené učebne informačno-komunikačných technológií.
hotelova akademia nitrahotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - kvalitná príprava žiakov

Výsledkom kvalitnej prípravy sú úspechy žiakov, ktoré dosahujú v stredoškolskej odbornej činnosti, predmetových olympiádach, barmanských, sommeliérskych a gastronomických súťažiach. Za uplynulým obdobím a dosiahnutými výsledkami sa skrýva veľa práce a úsilia vedenia školy, pedagógov, rodičov a žiakov.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - päťročné štúdium s maturitou

Hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou. Počas štúdia má žiak možnosť získať výučný list v odbore hotelová akadémia. Po splnení predpísaných podmienok počas štúdia musí absolvovať žiak 1400 hodín odborného výcviku. Študenti majú možnosť získať certifikáty: barman nápojár, barista a certifikát podvojného účtovníctva OMEGA.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

 

Hotelová akadémia Nitra - uplatnenie študentov

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť v hoteloch a pohostinných zariadeniach na mieste ako napríklad vedúci recepcie, pravádzkar, recepcionár, manažér, ekonóm či účtovník. Ďalej sa môžu uplatniť v cestovných kanceláriách na pracovných miestach ako animátor, sprievodca, delegát či prevádzkový pracovník.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - zručnosti absolventa

V oblasti všeobecného a odborného vzdelávania absolvent ovláda:

 • dva cudzie jazyky

 • slovenskú a svetovú literatúru a dejiny

 • profesijnú etiku

 • zásady správneho stolovania

 • techniku jednoduchej a zložitej obsluhy

 • princípy a technologické postupy prípravy pokrmov

 • prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi metódami

 • ostavenie jedálneho lístka vrátane jeho jazykových mutácií

 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií

 • zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra

 • princípy organizácie a riadenia činnosti v hotelierskych zariadeniach

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - kritériá pre prijímanie žiakov 

Žiakov prijímame na základe prijímacích skúšok - z profilových predmetov SJL a CUJ (anglický, nemecký, ruský, francúzsky), ktoré sú realizované písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ.

Termíny prijímacích skúšok:

1.termín - 2. mája 2022

2. termín - 9. mája 2022

Počet tried v školskom roku 2022/2023: 3

Viac informácií o prijímaní študentov sa dozviete TU.
hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Hotelová akadémia


Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
Tel.: 037/692 50 13, 037/653 63 35, sekretariát: 037/653 38 85
E-mail: ha@spsnr.edu.sk, skola@spsnr.edu.sk

www.hanr.sk
 

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok