hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory

viac rozhovorov 
Zaujalo násviac  
Partneri

icm topolcany
obchodne centrum juh topolcanyakademia vzdelavania topolcany
nastupiste 1-12 mojetopolcany 
  

 

 

Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609 Topoľčany - kvalifikovaní technici, remeselníci a zamestnanci služieb

dátum pridania: 10.02.21-09:04

SOŠ techniky a služieb v Topoľčanoch patrí medzi najväčšie stredné školy v regióne. Usiluje sa naďalej pokračovať v tradíciách bývalej učňovskej školy – t. j. pripravovať žiakov pre klasické technické profesie a profesie zo sféry služieb, ale v zmodernizovaných priestoroch a s inovovaným obsahom vzdelávania, neustále sa prispôsobujúcim novým trendom v daných odvetviach.

Škola s tradíciou od r.1884, ktorá pripravuje kvalifikovaných remeselníkov oblasti techniky a služieb.
Škola prevádzkuje vlastné pracoviská : školský autoservis s lakovňou na Ul. Dr. Adámiho,  dva kadernícke a kozmetické salóny na Ul. Čsl. armády a na Ul. Inoveckej, vlastný Denný bar Lúč a jedáleň Slniečko na Nám. Ľ. Štúra a dielne pre strojárov a stavbárov na Ul. Inoveckej – všetky v Topoľčanoch. Tieto školské pracoviská  okrem zabezpečenia praktického vyučovania pre žiakov poskytujú  aj kvalitné služby pre obyvateľov nášho regiónu.

preco studovat na stredna odborna skola techniky a sluzieb topolcany


Príprava žiakov pre región však musí byť úzko spätá so zamestnávateľmi. Škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania a realizuje ho v študijných odboroch mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a v učebných odboroch autoopravár-mechanik, hostinský, hostinská. Prepojenie tejto školy s praxou sa realizuje aj prostredníctvom zabezpečenia praktického vyučovania zmluvne s ďalšími viac ako 30 zamestnávateľmi – strojárskymi, autoopravárenskými firmami a živnostníkmi nášho regiónu v systéme školského vzdelávania. Žiaci vykonávajú prax priamo v týchto firmách a môžu sa v nich po ukončení štúdia aj zamestnať tak ako aj v systéme duálneho vzdelávania.         

dualne vzdelavanie stredna odborna skola techniky a sluzieb topolcany
Ponuka vzdelávacích odborov školy v súčasnosti je prispôsobená požiadavkám zamestnávateľov  a trhu práce. Dá sa rozdeliť v súlade s prívlastkom školy na techniku a služby.

Technické profesie: mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci t.j „bezpečnostný technik“, obrábač kovov, inštalatér, elektromechanik,  autoopravárenské služby - autoopravár-mechanik, lakovník, beauty služby -  kaderník, kozmetik a gastronomické služby – hostinský, hostinská ponúkajú široké možnosti pre výber povolania žiakom 9.ročníkov ZŠ, v ktorých bez problémov nájdu uplatnenie v praxi.

Konkrétna ponuka vzdelávacích odborov pre 1. ročník v šk. roku 2021/22

Sos techniky a sluzieb 4 rocne studijne odbory

Detailný popis jednotlivých štúdijných odborov nájdete TU:

Sos techniky a sluzieb 3 rocne studijne odbory

Detailný popis jednotlivých učebných odborov nájdete TU:

Praktické vyučovanie zabezpečuje na vlastných pracoviskách: Autoservis, Salón krásy, Strojstav, denný bar Lúč a jedáleň Slniečko a aj na pracoviskách viac ako 30 zamestnávateľov regiónu. Teoretické vyučovanie prebieha v budove školy, ktorá disponuje 5 počítačovými učebňami, 2 multimediálnymi učebňami, veľkou telocvičňou s posilňovňou, vlastným bufetom a 6 odbornými učebňami.

hostinsky studijny odbor stredna odborna skola techniky a sluzieb topolcany
Žiaci učebných odborov môžu získať certifikát  SOPK,  uznávaný hlavne v zahraničí. Duálne vzdelávanie realizujeme vo firme ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce pre študijné odbory mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik, BeShape Tech, k.s., Krušovce pre študijný odbor mechanik nastavovač, Volvo Group Slovakia, s.r.o., Senec – pobočka Topoľčany pre učebný odbor autoopravár – mechanik a Villa Karla, Topoľčany a Rybárska bašta – Dobys, Solčany pre učebný odbor hostinský.
Žiaci odboru kaderník majú možnosť absolvovať zahraničnú stáž v salónoch v ČR, žiaci autoopravárenských odborov v Nemecku a žiaci  odboru hostinský, hostinská v Grécku alebo na Cypre. Škola spolupracuje s firmou NOVOL, pričom žiaci odboru lakovník v 3. ročníku absolvujú stáž v tejto firme v Poľsku.

studijny odbor kadernik topolcany
Ukážky práce žiakov a informácie zo života školy nájdete aj na našom YouTube kanáli:
https://www.youtube.com/channel/UCZnkapY4QattiRR5HShqfSg


Gastronomické služby na školskom pracovisku.

Na školských pracoviskách pre praktické vyučovanie sa žiaci pripravujú na svoje budúce povolanie.  SOŠ techniky služieb prevádzkuje takéto pracovisko pre žiakov učebného odboru hostinský, hostinská v budove Okresného úradu v Topoľčanoch.  Tvorí ho  Jedáleň Slniečko a denný Bar Lúč. Toto pracovisko je zaujímavé aj pre širokú verejnosť, pretože sa tu poskytujú veľmi kvalitné gastronomické služby.

studijny odbor hostinsky stredna odborna skola topolcany

Žiaci tu prichádzajú do priameho kontaktu s hosťami a môžu si overiť svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole. Kuchyňa je moderne vybavená pre prípravu teplých, studených a minútkových jedál. Žiaci pod vedením kuchárov a majstrov odbornej výchovy  tu pripravujú denné menu, výrobky studenej kuchyne a jedlá zahraničných kuchýň pre verejnosť. Jedáleň a priestory denného baru sú tiež zrekonštruované tak , aby poskytovali príjemné posedenie pre hostí.
Okrem denného menu sa tu realizujú aj rôzne spoločenské akcie a podujatia, ako sú recepcie, stužkové slávnosti, oslavy životných jubileí, plesy a pod., ktoré sa pripravujú priamo v priestoroch na OÚ, ale škola ich vie zabezpečiť  aj mimo tohto školského pracoviska. Každý rok sa v prvom decembrovom týždni konajú v Dennom bare Lúč tradičné Dni  poľovníckej kuchyne, na ktoré sa  zákazníci vždy tešia.
Gastronomické služby v jedálni Slniečko a dennom bare Lúč si zákazníci tak obľúbili, že ich čoraz viac využívajú. Oveľa dôležitejšie pre školu je však to, že žiaci v odbore hostinský, hostinská  tu môžu získať veľmi potrebné zručnosti pre prácu kuchára a čašníka a odbornosť  pre zamestnanie v gastronómii.  

kuchar casnik hostinsky studuj na sos sluzieb topolcany

Modernizácia vyučovania automechanikov
Na Strednej odbornej škole  techniky a služieb Tovarnícka  1609 Topoľčany sa pre žiakov vynakladá veľké úsilie  na rozšírenie  možnosti názornej výuky aj na teoretickom vyučovaní.
Škola preto v tomto roku zabezpečila moderné interaktívne výukové panely  pre  žiakov autoopravárenských profesii.

odbor automechanik stredna odborna skola topolcany
Ide o panely pre vzduchotlakový  brzdový, elektronický, palivový systém, zdrojovú sústavu a brzdy ABS. Žiaci na nich môžu vidieť, ako  pracujú tieto systémy v automobile s reálnymi súčiastkami. Výukové panely nielen názorne ukážu funkčnosť jednotlivých komponentov, ale aj cez mobilnú aplikáciu dokážu programovať rôzne poruchy. Meraním môžeme závadu vyhľadať a následne opraviť.  Závady sa môžu vyhľadať aj špecifickým diagnostickým zariadením cez zásuvku OBD  a následne ako  v reálnom automobile po oprave vymazať z pamäti závad.
Takéto moderné výukové panely pre teoretické vyučovanie autoopravárov boli vyrobené ako špeciálna zákazka pre školu. Vidieť a vyskúšať ich môžu aj záujemcovia o štúdium na škole počas Dní otvorených dverí. Popri využití najmodernejšej diagnostickej a autoopravárenskej techniky na  pracovisku školy pre praktické vyučovanie v Autoservise na ul. Dr. Adámiho v Topoľčanoch , predstavujú tieto panely možnosť pre žiakov školy  kvalitne odborne sa pripraviť na profesiu automechanika, o ktorú je tradične veľmi veľký záujem žiakov zo ZŠ.      
 

Úspešné projekty školy
V novodobej histórii SOŠ techniky a služieb Topoľčany je venovaná veľká pozornosť zvyšovaniu kvality, modernizácie vyučovania a pracovných podmienok pre žiakov a zamestnancov školy prostredníctvom projektovej činnosti. 
Veľmi dôležitý bol projekt rekonštrukcie budovy školy vrátane učební a vybavenia v hodnote viac ako 1 mil. eur, financovaný z eurofondov, ktorý bol ukončený v roku 2013. Pre zvýšenie kvality vyučovania cudzích jazykov sa zriadilo jazykové laboratórium ešte v roku 2006. Bol to jeden z prvých úspešných tzv. rozvojových projektov školy cez ministerstvo školstva.
Tri rozvojové projekty školy, financované MŠ SR boli venované propagácii odborného vzdelávania v nedostatkových odboroch – inštalatér, lakovník a obrábač kovov. Vďaka kreativite šikovných pedagógov sa podarilo spropagovať tieto nedostatkové učebné odbory pomocou vtipných videí, prác žiakov a prezentácii týchto profesií pre verejnosť.   
Ďalšie projekty boli zamerané na grafické systémy v odbornom vzdelávaní, teda  3D CAD modelovanie a CAM systémy pre CNC stroje, nakoľko v strojárstve sa už dnes nevyrába na základe papierových ručne kreslených technických výkresov, ale cez 3D CAD programy a programovanie CNC strojov.
Podpore vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a výchove k podnikaniu sa škola venovala v 2 projektoch, ktoré okrem iného zaviedli vyučovanie predmetu Finančná gramotnosť vo všetkých vzdelávacích odboroch školy.
Veľká pozornosť školy sa sústreďuje aj na environmentálnu výchovu. Svedčia o tom ďalšie 3 úspešné projekty. Vznikli tak na škole zaujímavé akvária zo starých televízorov, ukážky obnoviteľných zdrojov energie ako veterné zdroje alebo fotovoltika, ale aj jazierko alebo minitrieda v prírode na drevených paletách. 
V neposlednom rade je pre školu dôležitá aj bezpečnosť a zdravý životný štýl žiakov. Projekt zameraný na túto oblasť propagoval zdravé stravovanie, športové a pohybové aktivity žiakov a zlepšenie psychosociálnej klímy v škole.  V súčasnosti škola začala realizovať zaujímavý, veľký projekt financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole techniky a služieb. 
Tento projekt v celkovej hodnote cca 190 000,- eur bol vypracovaný na výzvu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, ktorého cieľom je prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a tiež jazykových zručností a IKT zručností.
Projekt zavádza nové extra vyučovacie hodiny ako Robotika, Základy elektroniky, Ekochémia, Literárny seminár, Informatika pre prax, Lingvistika a pod. Žiaci sa zúčastnia veľkého množstva zaujímavých exkurzií v SR i v zahraničí a viacerých atraktívnych mimoškolských aktivít

 

 

Kontakty na školu a jej pracoviská


 Adresa školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany
 Tel. č. (škola): 038/5321256
  E-mail:    souto@nextra.sk (škola)
  Web:  https://sostovar.edupage.org
 Facebooková stránka školy

Školské pracoviská pre praktické vyučovanie:
 Autoservis: Ul. Dr. Adámiho 4309,4310.4312, Topoľčany, tel.: 038/5323391
 Jedáleň SLNIEČKO + Denný bar Lúč: Nám. Ľ. Štúra 1738, budova OÚ Topoľčany Tel.: 038/5433325, 038/5433321
 Gastro: Timravy 4186, Topoľčany, tel.: 038/5322508
 Salón krásy I.: Ul. Čsl. armády 315/10, Topoľčany, tel.: 038/5326845
 Salón krásy II.: Ul. Inovecká 5048, Topoľčany, tel.: 038/5320537
 Bufet Srdiečko: budova SOŠ TaS, Tovarnícka 1609, Topoľčany, tel.: 038/5321256
 Strojstav: Ul. Inovecká 5048, Topoľčany, tel.: 038/5324301
 
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!