Problémy s prihlásením ?

Pri prihlasovaní sa môžu vyskytnúť nasledovné problémy:
×
Pravidlá užívania portálu

dátum pridania: 17.06.07-21:35

Pozorne si prosím prečítajte tieto pravidlá skôr, než začnete užívať tento portál:
Snahou tohto portálu je byť v prvom rade užitočným. Portál prináša informácie, dáva tipy a námety, ktoré sú určené predovšetkým pre osobné použitie. Portál poskytuje reklamné marketingové a poradenské služby, ale nepreberá žiadnu zodpovednosť za komerčný obsah a pravdivosť inzerátov a zverejnených informácií od tretích osôb. Portál dáva priestor na vyjadrenie názorov, a aj keď je veľkou snahou správcu tohto portálu odstrániť alebo upraviť akýkoľvek nežiadúci materiál tak rýchlo ako je to len možné, je takmer v nadľudských silách kontrolovať každý príspevok. Preto berte prosím na vedomie, že všetky príspevky sú vyjadrením názorov a prezentovaním postojov autorov príspevku a nie správcu tohto portálu a preto nemôže byť za ne zodpovedný. Súčasne súhlasíte s tým, že nebudete posielať žiadne vulgárne, neslušné, hanlivé, nenávistné, zastrašujúce alebo sexuálne orientované príspevky, ktoré sú v rozpore so zákonom. Súhlasíte s tým, že Vaše príspevky budú odstránené alebo upravené, ak sa zistí, že odporujú dobrým mravom a teda aj vyššie uvedeným podmienkam, alebo sú umiestnené na mieste, ktoré slúži inému účelu ako je obsah príspevku. Správca tohto portálu nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím nepravdivých informácií, prípadne neposkytnutím aktuálnych informácií. Súhlasíte s tým, že materiály nachádzajúce sa na tomto portáli nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, kopírovať a využívať na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcu tohto informačného portálu. Sú chránené autorským zákonom a akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov z tohto portálu môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Správca tohto portálu môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny na tomto portáli súvisiace s prirodzeným vývojom (technickým, informačným,...), ktoré budú smerovať k jedinému cieľu byť prínosom pre všetkých.

×